Four & Three & Two Tier Tiffin

Four Tier Tiffin
Code : LD-0164
Size : 16.5 cm

Three Tier Tiffin
Code : LD-0143
Size : 14 cm

Two Tier Tiffin
Code : LD-0122
Size : 12.5 cm

Category: